فریم ریت و نرخ فریم در دوربین مداربسته چیست؟

2024-02-20T12:50:04+03:30By |

از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از تصاویر ثابت، فیلم تشکیل می‌شود. نرخ فریم دوربین نشان‌دهنده، تعداد تصاویر ثبت شده در هر ثانیه است. هر چه نرخ فریم …