پیدا کردن دستگاه شنود

استفاده از دستگاه شنود به طور کلی ممنوع است. نصب انواع دستگاه شنود و یا استراق سمع، تجاوز به حریم شخصی افراد محسوب می شود. ممکن است برخی […]